Szanowni Mieszkańcy Gminy Wolsztyn!

Filarem mojej działalności oraz naszych radnych będzie szacunek dla mieszkańców i troska o nasze dobro wspólne. Szacunek, to przede wszystkim prawdomówność i poszanowanie godności drugiego człowieka.  

Jako kandydatka na urząd Burmistrza Wolsztyna z szacunku do Państwa nie ulegnę pokusie populizmu czy naciągania rzeczywistości. Program mój oparty jest na dogłębnej analizie problemów występujących w naszej gminie i pomysłach na ich rozwiązania, ze wskazaniem źródeł ich sfinansowania. Wyznaczamy sobie ambitne cele i konsekwentnie będziemy dążyć do ich realizacji.

 

Kiedy mówimy o  dialogu, to pamiętamy, że komunikacja z drugim człowiekiem wymaga od nas umiejętności słuchania go i poszanowania jego praw.

Kiedy mówimy o uczciwości to pamiętamy, że uczciwi jesteśmy wówczas kiedy wywiązujemy się z danego komuś słowa.

Współpraca natomiast wymaga umiejętności współdziałania na rzecz osiągania wspólnie celów, tworzenia więzi społecznych i pozytywnych relacji z mieszkańcami.

 

Nasz program był aktualizowany w oparciu o wnioski z konsultacji z różnymi środowiskami, z uwzględnieniem możliwości ich finansowej realizacji!

W końcu chodzi o ludzi, nie o politykę!

 

OŚWIATA

 • wzrost liczby miejsc w przedszkolach publicznych oraz żłobkach, wybudowanie nowego przedszkola publicznego w Wolsztynie, rozbudowa przedszkola z oddziałami integracyjnymi, utworzenie oddziałów przedszkolnych 9-cio godzinnych przy szkołach wiejskich, budowa żłobka;
 • systematyczne wyposażanie szkół w nowoczesne pracownie tematyczne oraz pomoce dydaktyczne, racjonalizacja wydatków na oświatę, zapewnienie wyższych pensji w szczególności dla pracowników obsługi szkół;
 • rozbudowa oraz modernizacja obiektów oświatowych, budowa sal gimnastycznych w Starym Widzimiu i Karpicku;

SPORT

 • rozbudowa oraz modernizacja obiektów rekreacyjno – sportowych w tym m.in. kontynuacja budowy boisk wielofunkcyjnych;
 • rozbudowa stadionu miejskiego, rozbudowa trybun i zadaszenia nad nimi;
 • rozwój bazy do uprawiania sportów wodnych;
 • ścisła współpraca z klubami sportowymi;

KULTURA

 • poszerzenie oferty kulturalnej poprzez „ożywienie” świetlic wiejskich, aktywizacja świetlic wiejskich poprzez wprowadzenie animatorów, zmiana sposobu administrowania i utrzymywania obiektów świetlic wiejskich;
 • poszerzenie oferty kulturalnej dostosowanej do każdej grupy wiekowej;
 • stworzenie mediateki, z zasobami audiobooków i ebooków oraz salą multimedialną;
 • utworzenie Wolsztyńskiego Centrum Aktywności, miejsca, w którym każde sołectwo, KGW, stowarzyszenie i inni działacze społeczni mogą uzyskać pomoc merytoryczną, organizacyjną i administracyjną, pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;
 • modyfikacja formuły „Dni Wolsztyna” oraz „Dni Jezior Wolsztyńskich”;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju Parowozowni oraz wprowadzenie nowych produktów turystycznych zapewniających samofinansowanie się tej jednostki;
 • Utworzenie „Centrum Nauki Parowozownia”, multimedialnego miejsca ukazującego historię miasta, piękno i wartość dobra jakimi są wolsztyńskie parowozy, pełniącego rolę edukacyjną, kulturalną i turystyczną;

INFRASTRUKTURA

 • poprawa komunikacji drogowej między innymi na terenie Wolsztyna poprzez przebudowę najważniejszych skrzyżowań, dążenie do powstania jak największej ilości rond, kontynuacja budowy i przebudowy dróg na obszarach wiejskich wraz z wymianą oświetlenia drogowego;
 • rewitalizacja wolsztyńskich łąk nienaruszająca ekosystemu;
 • rozwój infrastruktury technicznej na obszarach budownictwa mieszkaniowego oraz terenach inwestycyjnych, tworzenie rozwiązań komunikacyjnych dla istniejących i nowo powstających osiedli;
 • budowa ścieżek rowerowych zgodnie z koncepcją przyjętą przez Radę Miejską w 2014 roku, współpraca z zarządcami dróg oraz Lasami Państwowymi w celu przyspieszenia realizacji sieci ścieżek rowerowych;
 • racjonalne gospodarowanie wodami na obszarach zabudowanych oraz użytkowanych rolniczo;

PLANOWANIE

 • umiarkowana i przewidywalna polityka kształtowania podatków lokalnych;
 • prowadzenie przemyślanych i długofalowych działań związanych z planowaniem przestrzennym, zatrudnienie urbanisty, który zajmie się projektowaniem funkcji komunikacyjnej, mieszkaniowej, produkcyjnej;
 • opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie konsultacji społecznych;

ADMINISTRACJA

 • współpraca z administracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi w celu dalszego rozwoju miasta i gminy Wolsztyn;
 • intensyfikacja działań oraz odpowiednie przygotowanie do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a także optymalne wykorzystanie funduszy dostępnych w obecnym okresie finansowania;
 • stałe podnoszenie jakości pracy Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek, wprowadzenie e-usług w Urzędzie Miejskim;
 • wdrożenie projektu inteligentnego miasta;

ZDROWIE

 • wspieranie działalności na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych przez wprowadzenie programów zdrowotnych, wspieranie rozwoju szpitala;
 • dążenie do powstania domu dziennego pobytu osób niepełnosprawnych;
 • dostosowanie infrastruktury drogowej oraz obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych;